Ασφαλειοποίηση από τα πάνω, αλληλεγγύη από τα κάτω