Η Κίνα και η Κεντρική Ευρώπη από τη σκοπιά της Αριστεράς