Ένα κοκκινοπράσινο μέλλον

Στις 9 Ιουνίου έγινε στο Τάμπερε της Φινλανδίας το συνέδριο του κόμματος «Αριστερή Συμμαχία». Το συνέδριο ενέκρινε τις οραματικές και προγραμματικές Θέσεις για ένα κοκκινοπράσινο μέλλον, οι οποίες συνοψίζουν τα κεντρικά χαρακτηριστικά μιας κοκκινοπράσινης κοινωνίας και περιγράφουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξή της.

Για παράδειγμα, η οικονομική μεγέθυνση δεν αποτελεί από μόνη της αξία σε μια κοκκινοπράσινη κοινωνία. Η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι ασύμβατη με μια περιβαλλοντικά βιώσιμη κοινωνία η οποία διέπεται από ουμανιστικές αξίες, αλλά παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα αν αυτό μπορεί πράγματι να συμβεί.

Η κέντρο βάρους των Θέσεων βρίσκεται στην πεποίθηση ότι η κοινωνική δικαιοσύνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αντιμετώπιση των οικολογικών προκλήσεων της σημερινής εποχής, όπως για παράδειγμα της κλιματικής αλλαγής και της αυξανόμενης έλλειψης φυσικών πόρων.

Η μελλοντική κοκκινοπράσινη κοινωνία στις αναπτυγμένες χώρες δε θα βασίζεται στην αύξηση της υλικής παραγωγής. Αντίθετα, ο λαός θα απελευθερωθεί από την ανάγκη του ανταγωνισμού που σήμερα καλύπτει όλες της δραστηριότητές του. Τα βασικά χαρακτηριστικά μιας κοκκινοπράσινης συμμαχίας θα είναι ο καθορισμός σε ατομική βάση του συνδυασμού εργασίας και ελεύθερου χρόνου, η έμφαση στις σημαντικές ανθρώπινες σχέσεις και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων του κάθε ενός και της κάθε μίας στο πλαίσιο μιας ελεύθερης συνεργασίας. Οι κοινωνικές κατηγορίες «συνταξιούχος» και «άνεργος» σταδιακά θα εξαφανιστούν.

Το βασικό εισόδημα, χωρίς καμία προϋπόθεση, είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία χειραφέτησης σε μια οικολογικά βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη κοινωνία.

Η μεταβατική περίοδος θα χρειαστεί δημόσιες επενδύσεις που θα έχουν στόχο τον οικολογικό μετασχηματισμό των υποδομών, πιθανώς ακόμα και με την άμεση χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παράλληλα, οι Θέσεις υποστηρίζουν ότι μια οικολογική οικονομία είναι περισσότερο εντάσεως εργασίας από μια μη-οικολογική οικονομία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αντίφαση μεταξύ απασχόλησης και οικολογικών απαιτήσεων.